Regulamin Centrum– inteligentny trening


Centrum profilaktyki i rehabilitacji chorób cywilizacyjnych oraz okresu starzenia w Chojnicach „Centrum– inteligentny trening”, zwane dalej „Centrum”, prowadzony jest przez firmę:
PPUH „Dama” Dariusz Mindykowski, ul. Ustronna 8, 89-600 Chojnice, NIP: 5551005013, REGON: 090127242

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług w Centrum– inteligentny trening przez: klientów (osoby które wykupiły karnet), jak i osoby zainteresowane naszymi usługami, tj. osoby, które wypełniły wywiad wprowadzający „Witamy w Centrum!” i korzystają z bezpłatnych treningów - zwanych w dalszej części regulaminu klientami
2. Centrum– inteligentny trening świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, fizjoterapii, dietetyki oraz utrzymania dobrej kondycji fizycznej i zdrowia, a także rekreacji,
3. Z usług w Centrum– inteligentny trening mają prawo korzystać klienci na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

CZŁONKOSTWO

1. Klientem Centrum może zostać osoba mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Klientem Centrum może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego wraz z oświadczeniem, o braku przeciwwskazań zdrowotnych i rozwojowych. Centrum nie sprawuje nadzoru/opieki, jak i nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.
3. Maksymalna nośność maszyn Milon wynosi 130 kg, dlatego ze względów bezpieczeństwa osoby przekraczające podaną masę ciała nie mogą korzystać z maszyn.

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

Każdy klient Centrum– inteligentny trening zobowiązany jest do:
1. Zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Złożenia i podpisania oświadczenia, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług, jakie świadczy Centrum.
3. Każdorazowo poinformowania personelu Centrum o: ciąży, przyjmowanych lekach (np. antyhistaminowe, betablokery) oraz innych środkach mających wpływ na bezpieczeństwo treningu (tj. np. dot. schorzeń cukrzycowych, niskiego lub wysokiego ciśnienia, chorób serca, krążenia krwi i metabolizmu komórkowego) lub innych schorzeniach, w tym chorób sezonowych (np. grypa, przeziębienie) mających wpływ na bezpieczeństwo treningu danego klienta bądź bezpieczeństwo innych klientów Centrum. replique montre
4. W przypadku w/w chorób przewlekłych, jak i ciąży klient zobowiązany jest do przedstawienia personelowi Centrum oświadczenia lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania treningu (oświadczenie dołączone zostanie do formularza osobowego). W przypadku braku w/w oświadczenia lekarza – klient trenuje na własną odpowiedzialność i ryzyko.
5. W przypadku chorób zakaźnych, jak i innych chorób, czy stanu zdrowia narażającego klienta, bądź też innych klientów Centrum na utratę zdrowia, czy też życia – klient obowiązany jest powstrzymać się od treningów, do czasu ustania tej przyczyny.
6. Klient zobowiązany jest do zachowywania się w sposób nieutrudniający korzystanie z usług Centrum innym klientom, w tym w szczególności zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Centrum.
7. Klient ma prawo zapraszać swoich gości (w tym niepełnoletnie dzieci klienta) na teren Centrum, do strefy relaksu, na czas jego treningu. Klient odpowiedzialny jest za swoich gości, w tym w szczególności zobowiązany jest sprawować nadzór nad swoimi dziećmi, jak i uprzedzić gości o zasadach panujących w Centrum. Goście klienta nie mają prawa korzystać z urządzeń znajdujących się w Centrum, jak i wchodzić w strefę ćwiczeń. Goście klienta winni zachowywać się w sposób kulturalny i nieutrudniający trening innym klientom.
8. Przed wejściem na teren strefy ćwiczeń klient zobowiązany jest do przebrania się w strój sportowy (różny od tego, w którym przyszedł do Centrum), w tym zmiany obuwia na kryte obuwie sportowe. W przypadku korzystania z łazienki i pryszniców klient zobowiązany do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej antypoślizgowej podeszwie.
9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zasad BHP oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do Centrum, w szczególności przestrzeganie instrukcji przekazywanych przez personel Centrum.
10. Przechowywania swoich rzeczy w udostępnianych szafkach tylko na czas pobytu w Centrum. Zwrotu po treningu ręcznika i kluczyka do szafki wydanego na czas pobytu w Centrum.
11. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Centrum w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w tym do wykonywania ćwiczeń na sprzęcie wg ustalonej kolejności. Klient ponosi materialną odpowiedzialność względem Centrum za celowe uszkodzenia bądź zniszczenia pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu Centrum.
12. Na wniosek ustny personelu Centrum zobowiązany jest do okazania urządzenia uprawniającego do wstępu na teren Centrum, jak i uprawniającego do ćwiczeń przy wejściu i wyjściu z Centrum (zwanego dalej: „urządzeniem wstępu”).
13. W przypadku utraty lub zniszczenia urządzenia wstępu, klient zobowiązany jest do zawiadomienia Centrum o tym fakcie w terminie 7 dni od daty takiego zdarzenia. Wydanie nowego urządzenia wstępu nastąpi za opłatą administracyjną w wysokości 40,00 zł.
14. Nie ma prawa korzystania z usług Centrum, jeżeli zalega z opłatą na rzecz Centrum, powstałe w związku z uczestnictwem w treningach.
15. Obowiązany jest do opuszczenia terenu Centrum najpóźniej w godzinie jego zamknięcia.

16. Prosi się Uczestników zajęć o niewnoszenie na teren Centrum przedmiotów wartościowych i podlegających łatwemu uszkodzeniu, jeśli nie jest to niezbędne do korzystania z usług Organizatora. W przypadku konieczności przyniesienia ww. przedmiotów i pozostawienia ich poza miejscem zajęć Uczestnik informuje o tym fakcie recepcję Centrum.

17. Centrum informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Centrum. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.


RODZAJE KARNETÓW

1. Klient Centrum zainteresowany karnetem w Centrum zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania wywiadu (zaakceptowania regulaminu oraz oświadczenia o stanie zdrowia).
2. Karnet może zostać wykupiony na czas określony - w zależności od rodzaju wybranego typu, które jest określone wysokością opłaty.
3. Wysokość opłat uzależniona jest od ilości wykupionych miesięcy (cennik dostępny u personelu).
4. Wszystkie karnety upoważniają do korzystania z treningów w systemie milon w Centrum w godzinach jego otwarcia.
5. Każdy trening wprowadzający prowadzi osoba do tego wyznaczona – przeszkolony fizjoterapeuta lub trener.
6. Stosunek zobowiązaniowy powstały na skutek wykupienia karnetu nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

OPŁATY

1. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju karnetu i jest określona ilością wykupionych miesięcy.

2. Cennik z zakresem usług ustalany jest przez Centrum i może zostać zmieniony w każdym czasie. O każdej zmianie ceny oferowanych usług Centrum powiadomi z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Klient nie może żądać obniżenia opłaty w przypadku zmniejszenia jej wysokości przez Centrum.

3. Centrum pobiera jednorazowo opłatę członkowską związaną z kosztami administracyjnymi, wydaniem urządzenia uprawniającego do wstępu na teren Centrum, jak i uprawniającego do ćwiczeń i treningiem wprowadzającym. Wysokość opłaty wynosi 100 zł

4. Centrum może wprowadzać akcje promocyjne, którymi może obejmować aktualnych i przyszłych klientów na zasadach dobrowolnego, nieobowiązkowego uczestnictwa.

5. Ważność urządzenia uprawniającego do wstępu na teren Centrum, jak i uprawniającego do ćwiczeń rozpoczyna się z dniem płatności i kończy z dniem uzależnionym od wysokości kwoty.

6. Płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą, poprzez system Espago.com bądź przelewem bankowym na następujący numer konta: Alior Bank: 16 2490 0005 0000 4600 1505 7254.

7. Cennik dostępny jest u personelu Centrum oraz na stronie internetowej Centrum.
8. Subskrypcja karnetu poprzez system Espago uprawnia do wielorazowego zawieszania karnetu na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, z minimalnym okresem zawieszenia 7 dni. Zawieszenia należy zgłosić przed planowanym okresem. Zgłoszone zawieszenia karnetu wstrzymują okres subskrypcji po 12-stu miesiącach od rozpoczęcia subskrypcji na okres pełnych miesięcy okresów zawieszeń.
9. Subskrypcja może być wycofana w dowolnym czasie ze skutkiem na koniec cyklu rozliczeniowego.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. W sprawie wszelkich reklamacji i zwrotów należy pisać na adres e-mail: centrumdama@gmail.com
2. W dowolnej chwili można zrezygnować z usług, nie płacąc za kolejny okres.

 

INNE POSTANOWIENIA

1. Centrum ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań – czas ten odliczany jest od czasu na który został wykupiony karnet.
2. Godziny otwarcia Centrum dostępne są w siedzibę, jak i udostępnione klientom za pomocą programu MilonCare. Godziny te mogą ulegać zmianom, o czym klienci wcześniej zostaną poinformowani przez Centrum.
3. Centrum wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów umożliwia korzystanie przez klientów z usług Centrum w czasie gdy nie ma personelu Centrum. Klienci korzystający z usług Centrum w godzinach, gdy nie ma personelu Centrum czynią to na własną odpowiedzialność.
4. Centrum zapewnia klientom opiekę i poradę trenera.
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych klient Centrum przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń fizycznych powinien zasięgnąć niezależnej porady u personelu Centrum, bądź skorzystać z treningu wprowadzającego Centrum po dostarczeniu wcześniej oświadczenia na piśmie o korzystaniu z obiektu na własną odpowiedzialność.
6. Urządzenia Centrum umożliwiają klientom zmianę obciążeń. Zalecane jest każdorazową zmianę konsultować z personelem Centrum, gdyż samowolna zmiana obciążenia (bez wiedzy personelu) czyniona jest na odpowiedzialność klienta.
7. Na terenie całego obiektu Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, w tym e-papierosów, spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających. fake IWC
8. Użyczanie urządzenia (uprawniającego do wstępu na teren Centrum - inteligentny trening, jak i uprawniającego do ćwiczeń) innemu klientowi Centrum bądź osobie trzeciej jest zabronione.
9. Centrum uprawnione jest do nagrywania obrazu dla celów dowodowych, w przypadku ewentualnych sporów, dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu osób przebywających na terenie Centrum.
10. Centrum jest uprawnione do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych (np. umieszczanie zdjęć na profilu Facebook), w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku klientów, o czym każdorazowo przed dokonaniem fotografii obiektu Centrum ma obowiązek uprzedzić przebywających na terenie Centrum klientów i uzyskać ich ustną zgodę.
11. Teren Centrum jest terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Centrum. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Centrum, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy. fake uhren
12. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.
13. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej stosunku zobowiązaniowego będą rozpatrywane przez właściwe sądy powszechne.
14. Korespondencja wysłana przez Centrum listem poleconym na adres klienta podany w wywiadzie wprowadzającym uważana za dostarczoną.

about
e